در این بخش لیستی از تمامی خودروهای موجود در بازار دنیا و تمامی خصوصیات آنها قرار خواهد گرفت .